A szövegek hatékony, számítógépes feldolgozása a tudományban és a mindennapi alkalmazásokban is kulcsfontosságú. Elsősorban az előbbi területet vizsgáljuk. Foglalkozunk a szöveges empíria összegyűjtésével s a korpuszfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel (pl. a célnak megfelelő módszer meghatározása, a szövegek kiválasztásának szempontjai, kódolási kérdések, copyright).

A szövegfeldolgozás egyik területe a konkordanciák készítése, ami a nyelvtudományon túl a nyelvoktatástól a lexikográfián vagy a fordításelméletén és gyakorlatán át a legkülönbözőbb (irodalmi, politikai, stb.) szemiotikai felhasználásokig terjedő területeken hasznosulhat. Ehhez s általában a korpuszok témaköréhez kapcsolódik  a szövegek annotációja, illetve olyan automatizált eljárások (pl. például szófaji és mondattani elemzés), melyekkel a mindennapi élet szoftverhasználata során is találkozhatunk.

A kurzus a stúdiumok során megszerzett nyelvészeti ismeretek gyakorlati alkalmazását és elmélyítését szolgálja oly módon, hogy azokat egyúttal továbbiakkal bővíti  a diskurzuselemzés, a szövegtan és a korpusznyelvészet területein. Az érintett témakörök: a szövegek lexikai felépítése és tematikus struktúrája; a szöveg jelentésszerkezete; a dialogikus szövegek sajátosságai és változatai; a számítógépes korpusznyelvészeti módszerek használatának lehetőségei és problémái a szövegjelentés feltárásában.